Bài mới

Phím tắt trong After Effect

By Unknown - 9/24/2015 No Comments

Một số phím tắt trong after effects:

Chọn giao diện

Shift + F10 | F11 | F12
Tạo Composition mới: Ctrl+N
Alt + Scroll chuột giữa > Phóng to thu nhỏ Timeline
Phím 0 > Xem trước — Preview: Spacebar

Các phím tắt thay đổi chuột:
V > Selection tool
W > Công cụ xoay hình
Y > Công cụ đổi tâm xoay hình
Z > Zoom tool
Q > Vẽ hình khối (mặt nạ)
C > Điều khiển Camera
H > Hand tool
G > Pen tool: Vẽ mặt nạ bằng Pen

Phím tắt thay đổi trên Timeline:
Home | End > Về đầu và về cuối của Composition
Pageup, PageDown > Tiến hoặc lùi 1 frame
B, N > Đặt điểm đầu và điểm cuối của vùng làm việc
I | O > Về đầu và về cuối của 1 Layer

Phím tắt điều khiển Layer:
A > Mở tâm xoay
P > Mở Vị trí Position
S > Mở bảng phóng to thu nhỏ Scale
R > Mở bảng xoay
T > Mở bảng điều khiển độ trong
U > Mở các thuộc tính đã có keyframe trên bảng layer
E > Mở bảng hiệu ứng (nếu gắn hiệu ứng)
Ctrl + Alt + B > Đặt vùng làm việc dài bằng khoảng tồn tại của layer
Ctrl + [ | ctrl+] > Sắp xếp thứ tự các layer
Ctrl + D > Nhân đôi layer
Ctrl + Shift+D > Cắt đôi layer ở khoẳng thời gian đang đặt
Alt + PageUp hoặc Alt + PageDown > Đẩy layer tiến lên hoặc lùi lại 1 frame
M > Đánh dấu vị trí trên Timeline
Ctrl + M > Chuyển Composition đang làm việc sang bảng render
Ctrl + ' > Show Grid

Timeline
Phím * trên NumLock > Tạo marker trên timeline
Phím J | K > Chuyển đến các KeyFrame, Marker trước hoặc sau trên timeline
Shift + F3: Mở bảng Graph Editor
Ctrl + Shift + C > Tạo Composite trên các layer đang chọn
Phím + | - > Phóng to, thu nhỏ Timeline
Phím [ | ] > Canh lề trái hoặc phải các layer đang chọn
Alt + [ | ] > Ẩn Layer phía bên trái hoặc bên phải con trỏ
Ctrl + Shift + Mũi tên trái, phải > Di chuyển 10 Frame

Layer
A > Mở tâm xoay
P > Mở Vị trí Position
S > Mở bảng phóng to thu nhỏ Scale
R > Mở bảng xoay
T > Mở bảng điều khiển độ trong
Shift + A | P| S,…> Mở thêm thuộc tính cho layre

 U > Mở các bảng đã keyframe
E > Mở bảng hiệu ứng (nếu gắn hiệu ứng)
Ctrl + Alt + B > Đặt vùng làm việc dài bằng khoảng tồn tại của layer
Ctrl + [ | ctrl+] > Đẩy layer lên trên hoặc xuống dưới 1 layer khác
Ctrl + D > Nhân đôi layer
Ctrl + Shift+D > Cắt đôi layer ở khoẳng thời gian đang đặt
Alt + PageUp hoặc Alt + PageDown > Đẩy layer tiến lên hoặc lùi lại 1 frame
Ctrl + M > Chuyển Composition đang làm việc sang bảng render
Ctrl + Home > Canh giữa đối tượng với composite

Shift + +|- > Chọn Mode trên bảng Layer
Ctrl + Shift + P: Gán thuộc tính Position & tạo keyframe cho position
Ctrl + Shift + O: Gán thuộc tính Opacity
Ctrl + Shift + R: Gán thuộc tính Rotation
Ctrl + Shift + A: Bỏ chọn các Keyframe
Ctrl + Alt + A: Chọn hết các keyFrame đang hiện trên Timeline

Ctrl + / > Chèn source từ bảng Project vào timeline
Ctrl + Shift + N: Gán khung mask HCN cho layer
Ctrl + L > Khóa layer
Ctrl + Shift + L > Bỏ khóa layer
B: Set điểm đầu của Work Area
N: Set điểm cuối của Work Area
Ctrl + ALT + B: Set work area trùng với thời gian của 1 layer
Crl + +|- tượng tự: phím , & .

Phím U: Hiện các thuộc tính Transform có keyframe
Phím E: Hiện các Effect trên bảng layer

Ctrl + --> <--: Di chuyển sang con trỏ phải hoặc sang trái 1 Frame
Shift + Pageup | PageDown: Di chuyển con trỏ sang phải hoặc sang trái 10 Frame
Alt+ Pageup | PageDown: Di chuyển Layer sang phải hoặc sang trái 1 Frame

Phím số: 1,2,3,4... : Chọn các layer trên timeline
Ctrl + [,]
Ctrl + Shift + [,]: Sắp xếp thứ tự layer


Chỉnh tốc độ layer: Chọn Layer / Time / Time Stretch

Chọn đầu đọc > Chọn layer > Alt + [: Cắt đầu, Alt + ]: Cắt đuôi
I, O: di chuyển đầu đọc đến điểm đầu và cuối timeline
Edit/ Duplicate (Ctrl + D): Nhân đôi layer được chọn
Edit / Split layer (Ctrl + Shift + D): Tách layer
Chọn timeline > [ , ] : Chỉnh vị trí layer trên timelineChưa có bình luận cho chủ đề " Phím tắt trong After Effect "